Loading...

Introduction

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na každú fyzickú osobu, ktorá prehliada webové stránky platformy, alebo akýmkoľvek iným spôsobom využíva služby na našich platformách. Prevádzkovateľom platformy je spoločnosť eboltCentralEurope.com Corporation, o.z., so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, EÚ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 1356/V, IČO: 52 650 031 (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Interpretation and Definitions

Nasledujúca tabuľka vysvetľuje význam pojmov a definícií, ktoré sú použité v týchto podmienkach. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom, alebo množnom čísle.

 • Osobné údaje: Informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 • Platforma: Webové stránky marketingovej platformy, ktorá je dostupná na doméne eBoltEurope.com.
 • Používateľ: Každá fyzická osoba, ktorá prehliada webové stránky platformy, alebo akýmkoľvek iným spôsobom využíva služby na našich platformách.
 • Inzerent: Každá fyzická osoba, ktorá pridáva, alebo už má vytvorený účet a pridané svoje inzeráty na našej platforme.
 • Používateľské prostredie: Iným slovom “Dashboard”, je stránka na platforme, v ktorej si používateľ môže spravovať svoj účet.
 • Zariadenie: Elektronické zariadenie používateľa, prostredníctvom ktorého sa používateľ pripája k platforme.
 • GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Zákon o ochrane osobných údajov: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

General Conditions

 • Informácie uvedené na tejto platforme sa považujú za verejné informácie a môžu byť distribuované alebo kopírované, pokiaľ to nie je uvedené inak. Informácie na tejto platforme majú všeobecný charakter informovať. Vyžaduje sa však použitie vhodných podtitulkov, fotografií a obrázkov.
 • Táto platforma umožňuje používateľom prepojiť sa z inými webovými stránkami, ktoré nespravuje prevádzkovateľ tejto platformy. Nad povahou, obsahom alebo dostupnosťou týchto webových stránok nemá prevádzkovateľ žiadnu kontrolu. Uvedením týchto prepojení neodporúčame ani nepodporujeme názory na nich vyjadrené.
 • Prevádzkovateľ sa usiluje o to, aby boli informácie na tejto platforme aktuálne a správne. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za obsah inzerátov. Za obsah inzerátu zodpovedá v plnom rozsahu ich inzerent. Inzerent sa musí riadiť týmito podmienkami používania. Spoliehaním sa na správnosť informácií inzerátu, koná inzerent výlučne na vlastné riziko.
 • Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi inzerentom a potencionálnym kupcom, a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť používateľom alebo tretím osobám v súvislosti s používaním tejto platformy.
 • Prevádzkovateľ sa síce všemožne snaží, aby platforma fungovala hladko, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak bude platforma dočasne nedostupná kvôli technickým problémom.
 • Používateľ je povinný vyplniť svoje osobné a kontaktné údaje pravdivo a presne. V prípade, ak tak neučiní, prevádzkovateľ je oprávnený používateľovi odstrániť účet bez akéhokoľvek upozornenia.
 • Používateľ nemá nárok na vrátenie akéhokoľvek uhradeného poplatku, ktorý zaplatil za naše prémiové (spoplatnené služby) v prípade porušenia týchto podmienok používania. V prípade, že platforma bude dočasne nedostupná kvôli technickým problémom, prémiové služby používateľov budú predĺžené o obdobie, počas ktorého bol prístup k platforme obmedzený.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak do používateľského účtu na našich platformách nelegálne prenikne tretia osoba. Preto doporučujeme nastaviť vždy silné a bezpečné heslo, a nehovoriť prihlasovacie údaje iným osobám.
 • V prípade, že používateľ chce požiadať o reklamáciu, je oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa formou emailu. Reklamácia musí obsahovať všetky informácie na objasnenie daného problému.
 • Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť spoplatnených služieb. V prípade, že sa vyskytnú technické problémy je prevádzkovateľ povinný tieto problémy v čo najkratšom čase vyriešiť.
 • Prevádzkovateľ môže odosielať SMS správy na telefónné čísla, ktoré sú získané z voľne dostupných zdrojov. V prípade, že ste obdržali takúto SMS správu a neprajete si dostávať naše správy, prosím kontaktujte nás prostredníctvom emailu. Vaše telefónné číslo bude následne vyradené z našej databázy.

Conditions of listings

V prípade, že inzerát porušuje tieto podmienky používania, alebo je v rozpore s platnými zákonmi v príslušnej krajine, prevádzkovateľ má právo inzerát odstrániť bez akohokoľvek upozornenia. Ak mal zmazaný inzerát aktivovanú akúkoľvek prémiovú službu, používateľ v takom prípade nemá nárok na vrátenie peňazí. Podmienky inzerátov sú nasledovné:

 • Inzerát musí byť zaradený do správnej kategórie.
 • Inzerát musí mať názov, ktorý nepresahuje viac ako 100 znakov.
 • Inzerát musí obsahovať obrázky vo vysokej kvalite. Obrázky musia byť vo formáte PNG, JPG, alebo WEBP. Veľkosť jedného obrázka nesmie presahovať 2MB.
 • Inzerent nesmie zverejňovať duplicitné inzeráty.
 • Ak inzerent zverejní vo svojom inzeráte osobné informácie, koná tak na vlastnú zodpovednosť. Za zneužitie týchto osobných údajov v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ.
 • Ak inzerent nahrá svoje vlastné fotografie k inzerátu, automaticky udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na používanie týchto fotografií počas doby zverejnenia inzerátu.

Inzeráty nesmú obsahovať:

 • Obsah podporujúci používanie nezákonných látok, nahotu, sex, pornografiu alebo obsah orientovaný pre dospelých.
 • Obsah, ktorý používa dvojzmyselný alebo nevhodný jazyk.
 • Obsah podporujúci nezákonnú činnosť, rasizmus, nenávisť, spam, podvody s poštou, pyramídové schémy alebo investičné príležitosti alebo rady, ktoré nie sú zákonom povolené.
 • Obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý, v rozpore s verejným poriadkom alebo inak nezákonný alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý sa považuje za nevhodný.
 • Obrázky, ktoré sú označené vodoznakovým logom spoločnosti alebo akýmikoľvek inými informáciami, napríklad webová stránka spoločnosti.

Cancel account

Prevádzkovateľ môže zrušiť účet používateľovi na základe nasledujúcich bodov:

 • Ak používateľ opakovane porušuje tieto podmienky používania, prevádzkovateľ má právo používateľovi pozastaviť, alebo dokonca aj zrušiť jeho účet bez upozornenia.
 • Ak si používateľ neoverí svoj účet prostredníctvom e-mailovej adresy.
 • Inzerát musí obsahovať obrázky vo vysokej kvalite. Obrázky musia byť vo formáte PNG, JPG, alebo WEBP. Veľkosť jedného obrázka nesmie presahovať 2MB.
 • Ak je používateľ neaktívny viac ako 180 dní.
 • Ak používateľ požiada o zrušenie svojho účtu priamo vo svojom používateľskom prostredí.

Terms changes and validity

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, alebo upraviť tieto podmienky používania. Ak prevádzkovateľ vykoná akékoľvek zmeny v týchto podmienkach, o zmene budeme informovať registrovaných používateľov aj prostredníctvom emailu.

Tieto podmienky používania sú platné od 27. Júla 2022.