Načítava...

About the eBoltEurope.com and our other local platforms

Europe's online shopping mall eBoltEurope.com, together with other local national platforms, operates a sales system designed so that buyers can search and purchase goods through our platforms directly from their sellers. This means that they do not buy from us, but from sellers who are registered on our platforms, where they have the listed goods.

Our mission is to provide a user-friendly platform for individuals, retailers, and manufacturers to sell their goods directly to thousands of buyers each day. We strive to drive as much traffic as possible to our platform, helping sellers reach new customers and increase their earnings.

Please note that we do not own or sell any goods listed on our platform. Buyers purchase goods directly from the registered sellers on our platform.


Sellers on our platforms have full control over the management of their sales. Transactions between buyers and sellers are conducted outside of our platform and exclusively between the two parties. The seller is responsible for shipping the ordered goods to the buyer.

Why sell with us and what are the main benefits?

You can sell your goods with us without prior experience in online sales or without having your own e-shop. All the functions to manage your sales are in one place - in your user panel. You can manage all your sales from anywhere and everywhere thanks to an easy to use user panel that is designed to be easy to use on any device such as a smartphone, tablet, or computer.


The benefits of selling with us include:

 • The opportunity to extend your reach to many more customers.
 • Sell goods on a Europe-wide platform with the possibility of selling them abroad.
 • No programming knowledge required.
 • Worry-free advertising.
 • No domain, hosting, or other expenses.
 • Sell without any knowledge of selling online and without any hidden fees.

Our platform offers a user panel that allows you to manage your account from any device, communicate with buyers via email, phone or instant messaging, hide your phone number at certain times to prevent unwanted communication, time the publication of your items, and view advanced statistics for your items. For more information on all the benefits and features, please click here.

Pre ktoré krajiny sú dostupné miestne národné platformy?

Local national platforms are available for the following countries at the following URLs:

CountryURL LinkLanguage
Czechia
www.eBoltCZ.comCzech / English
Hungary
www.eBoltHungary.comHungarian / English
Slovakia
www.eBoltSlovakia.comSlovak / English

Aký prehliadač sa odporúča na používanie našich platforiem?

Vývojári softvéru prehliadačov sa neustále snažia poskytnúť vám najrýchlejší a najspoľahlivejší online zážitok.

Aby ste mohli využívať všetky služby a funkcie na našich platformách a aby váš prehliadač zobrazoval obsah stránok tak, ako je zamýšľaný, odporúčame vám používať Google Chrome, Mozilla Firefox alebo Safari.

Upozorňujeme, že nemôžeme poskytnúť technickú podporu, ak používate zastaraný prehliadač. Vždy aktualizujte svoj prehliadač na najnovšiu dostupnú verziu, aby sme vám mohli pomôcť s akýmikoľvek problémami.

Naše platformy sú optimalizované predovšetkým pre smartfóny, tablety, notebooky alebo stolné počítače.

Overview of features & benefits

See why it pays to sell and buy on our platforms.

We have divided the benefits and features into three groups:

 • For everyone

  These benefits and features are available to everyone, regardless of whether the user is signed in or not.
 • For signed in

  These benefits and features are only available to users who are registered and logged in to our platforms.
 • For sellers

  These benefits and features are only available to users who are registered sellers on our platforms.

Check out our benefits and features:

For everyone
Free Registration
Registration is simple, does not take much time and is completely free. Register only once and then you will be able to sell and buy goods on all our platforms.
For everyone
Smart Search
Searching for items for sale is very easy thanks to the smart search engine, search filters and a large number of categories.
For everyone
Recently Viewed Items
Without any manual saving, our system automatically saves the last viewed items. You can find these items on the "Your History" page.
For everyone
Item Detail Translations
On each item detail page for sale, you can automatically translate the item description into different languages.
For everyone
Seller Ratings & Reviews
If you are a buyer, you can check the seller's ratings and reviews from other buyers before contacting them.
For everyone
Currency Converter
Directly on our platforms, you can convert the currency in which the seller listed his item for sale to the currency you want.
For everyone
Verified Sellers
Only verified sellers who have verified their email address and phone number can sell on our platforms.
For everyone
Sharing Items
You can share the item on social networks or email it to someone by clicking the "share this item" button.
For signed in
User Panel
After registration, you get access to a modern user panel, with which you can manage your entire account from any device.
For signed in
Instant Messaging System
Any signed-in user can communicate with a buyer or seller directly on our platforms using the instant messaging system.
For signed in
Watchlist Items
Each signed in user can save any number of items to their list. These items can be viewed in the user panel.
For sellers
Seller's Page
If you become a seller, you'll get a page that displays information about you, all of your items for sale, items that have sold, and buyer ratings.
For sellers
Scheduled Publication
When you add a new item for sale, you can set it to be automatically published for a certain time.
For sellers
Item View Statistics
As a seller, you have the opportunity to view traffic statistics for your items.
For sellers
Advanced Phone Settings
If you have phone contact enabled, you can set the days and times when you want the phone number to appear on your seller page and on your items for sale pages.
For sellers
Premium Services
If you want to sell your goods as quickly as possible, you can use our premium services, which can significantly help you with this.

Bezplatná služba

ŽIADNY POPLATOK za ŠTANDARDNÉ POLOŽKY na všetkých lokálnych platformáchPoplatok

Štandardná položka

Zistiť viac
0.00 EUR

Prémiové služby

Prémiové položky a položky rýchleho predaja na všetkých lokálnych platformáchPoplatok

Prémiová položka na lokálnej platforme

Zistiť viac
1.10 EUR

Položka rýchleho predaja na lokálnej platforme

Zistiť viac
2.10 EUR

* Poplatok je uvedený za 1 položku na jednej platforme.

Predaj po celej EurópePoplatok

Predaj po celej Európe môže pomôcť zvýšiť predaj (eBoltEurope.com)

Zistiť viac
1.00 EUR

* Poplatok je uvedený za 1 položku na jednej platforme.

Centrum pomoci

Pomoc

Ak máte ďalšie otázky alebo sa chcete dozvedieť viac o našich platformách, neváhajte navštíviť naše centrum pomoci, kde nájdete množstvo zaujímavých informácií.